ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-219661 งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โทร : 042-147436

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/02/2564
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
291
เดือนที่แล้ว
2,502
ปีนี้
15,257
ปีที่แล้ว
21,411
ทั้งหมด
60,945
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

ลำดับรายการวันที่
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.256024 ม.ค. 2565
2พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 256224 ม.ค. 2565
3พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256024 ม.ค. 2565
4พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254224 ม.ค. 2565
5พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254024 ม.ค. 2565
6พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม24 ม.ค. 2565
7พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.254224 ม.ค. 2565
8พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256024 ม.ค. 2565
9พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม24 ม.ค. 2565
10พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม24 ม.ค. 2565
11พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.253424 ม.ค. 2565
12พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม24 ม.ค. 2565
13พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม24 ม.ค. 2565
14พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253924 ม.ค. 2565
15พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253924 ม.ค. 2565
16รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256021 ม.ค. 2565
17กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 22 เม.ย. 2564
18พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่นพ.ศ.254522 เม.ย. 2564
19พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 253922 เม.ย. 2564
20พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.253922 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|